ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Nörogelişimsel bir bozukluk olarak değerlendirilen “Özgül Öğrenme Güçlüğü”, uygulanan standart testlere göre, bireyin zekâ düzeyi normal ya da normalin üzerinde olmasına ve aldığı eğitime rağmen; okuma, yazma, okuduğunu anlama veya matematiksel yeteneklerin kazanılmasında belirgin düzeyde güçlüklerle tanımlanan bir bozukluktur. Benzer bir tanımla Özgül öğrenme güçlüğü dinleme, konuşma, basit okuma, anlama, aritmetik hesap yapma, matematiksel mantık kurma ve yazılı anlatımda bozulma ile giden bir takım basit işlevlerde bozulmayı ifade eden bir bozukluktur. Hastanelerde çocuklar için düzenlenen özel gereksinim raporlarının tanı kısmına ise “Özgül Öğrenme Güçlüğü” için genellikle “Skolastik Becerilerde Karma Tip Bozukluk” olarak yazılmaktadır. Çocuğun nörolojik temelli sorunları (sinir sistemi ve beyin yapısı ve işleyişi)  öğrenme güçlüğüne ve akademik başarısızlığına sebep olmaktadır.

  Tüm bu yaklaşımları bütüncül bir bakış ile ele alırsak,  “Özgül Öğrenme Güçlüğünün” genetik riski, çevresel risk faktörlerini, gelişimsel özellikleri ve bilişsel yeteneklerdeki (özellikle çalışma belleği ve işlemleme hızını ilgilendiren) yetersizlikleri içinde barındırdığını ve nörogelişimsel bir sorun olduğunu söylemek mümkündür. Tıbbi tanımlamada ve klinik değerlendirmelerde öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk-lar üç grupta ele alınmıştır. Bunlar, okuma bozukluğu (Disleksi), yazma bozukluğu (yazılı anlatım bozuk-luğu) (Disgrafi) ve matematik bozukluğu (Diskalkuli) olarak gruplandırılmıştır. Hem okul çağındaki hem de okul öncesi dönemde ki çocuklarda Özgül Öğrenme Güçlüğünün birçok belirtisi bulunmaktadır. Bu belirtiler dil, algı, kavram, motorkoordinasyon, bellek, dikkat-konsantrasyon, sıralama, organizasyon, duygusal-sosyal alanlarda karşımıza çıkmaktadır.

 Okul Çağındaki Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Özellikleri

Okul çağındaki özgül öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar, kendisinden istenilenleri anlamakta ve istenen sırayla yapmakta güçlük çeker. Harfleri, günleri, ayları sırasıyla söylemez. Sağını, solunu ve yönleri ayı-ramaz. Saatini öğrenmekte zorlanır. Kendisinden istenilenleri belli bir sürede tamamlayamaz. Bir işe kendini veremez, çabuk sıkılır. Göz- el koordinasyonu zayıftır. Vücudunu dengede tutmasını gerektiren davranışları yapmakta zorlanır. Kendisine söylenen harfleri, kelimeleri, sayıları aklında tutamaz. Okuması ve yazması sınıf seviyesinin altındadır. Okurken ve yazarken harf, kelime veya satır atlamaları yapar. Okuduğu ve yazdığı kelimeleri değiştirir veya eklenmeler yapar. (örn, lif yerine file okur ve yazar) Harfleri ters algılar ve yazar (ayna yazısı) örn., b yerine d, n yerine u gibi. Kelimeleri ters algılar ve yazar. (örn; kaç yerine çak gibi) Sayıları ters algılar ve yazar (örn, 12 yerine 21, 6 yerine 9 gibi) Okunan bir parçayı takip etmekte güçlük çeker. Bir çizgi üzerinde yazmakta zorlanır ve harfleri dağınık ve orantısızdır. Kendisine söylenen harfleri, kelimeleri, sayıları yanlış anlayıp, karıştırabilir. Okuduğunu anlamakta güçlük çeker ve okuduklarını ve kendisine söylenenleri kısa zamanda unutur. Dikkat süreleri kısıtlı olur ve dikkatleri ça-buk dağılabilir. Düşüncelerini yazılı olarak ifade etmede güçlük yaşarlar ve olay döngüsünü sıralı anlatma ve yazmada da benzer problemler sergileyebilirler. Tahtada yazılanları kopyalamada ve onları organize etmede sorun yaşarlar ve bu yüzden de birçok görevde sınıfın gerisinde kalırlar. Sosyal mesajları (jest ve mimikleri) algılamada, anlamada ve yorumlamada güçlükler yaşayabilirler. En genel özellikleri ise okuma, yazma ve matematik becerileri kazanmada yaşıtlarına göre zorlanmaları ve ısrarlı desteklere rağmen kendilerinden beklenen düzeye gelmemesidir. Bu yüzden de bu türden etkinliklere katılmak istemezler. Bazı çocuklar her üç alanda zorluk yaşamayabilirler. Ama genellikle okuma ve yazma sorunları birlikte görülürken matematik bozukluğu tek başına görülebilmektedir. Ya da üçü bir arada görülebilmektedir.

Okul Öncesi Dönemde Özgül Öğrenme Güçlüğüne Sahip Çocukların Özellikleri

Genel olarak konuşmanın geciktiği, sözcük dağarcığının yaşa uygun olmadığı, sözcük bulmada, bilinen objeleri, eylem sözcüklerini isimlendirmede, ses ya da hecelerin ardışıklığını öğrenmede, sözcükleri doğru telaffuz etmede, basit kafiyeli sözcükleri öğrenmede bu çocukların zorlandıkları görülür. Aynı zamanda ses sembolü, renk, rakam ve geometrik şekilleri öğrenme ve ayırt etme güçlük yaşarlar. Zaman, mekân ve yön kavramlarını öğrenmede yaşına uygun oyunları anlamada zorlanırlar. Akıl yürütme ve sorun çözmede güçlük çeker, yeni becerileri yavaş öğrenirler. İnce ve kaba motor becerilerinde gerilik vardır. Denge ve motor koordinasyonları geç ve / veya yetersiz gelişim gösterir. Sakardırlar, sıklıkla düşerler. El becerileri gecikir.

Özel Can Yeni Doğuş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak bizler donanımlı ve tecrübeli kadromuzla birçok çocuğumuzda büyük başarılar kazandık. Özel Öğrenme Güçlüğü alanında Ankara' da çok iddialıyız…

TOP
Call Now Button